Informacije o piškotkih
O sistemu

Opredelitev pojmov

SISBIZ – informacijski sistem izmenjave podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov kot je opredeljen v ZCKR.

Upravljavec sistema zbirke podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov - Banka Slovenije, zagotavlja pravilno in nemoteno delovanje SISBIZ in v tem okviru predvsem delovanje programske in strojne opreme ter njeno fizično in elektronsko zaščito, vključno s funkcionalnostjo sistema v smislu določb podzakonskih predpisov in navodil, ter upravlja zbirko podatkov v skladu z določbami ZCKR in ZBan-2.

Član – kreditodajalec iz 15. člena ZCKR, ki sklepa kreditne posle s poslovnimi subjekti.

Poslovni subjekt – pravna oseba, podjetnik ali zasebnik.

Zaupni podatki - zaupni podatki o strankah bank, kot so opredeljeni v zakonu, ki ureja bančništvo, ter drugi podatki o posameznih kreditojemalcih ali dajalcih zavarovanj, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ali v skladu z drugimi predpisi, varujejo kot poslovna skrivnost.

ZCKR - Zakon o centralnem kreditnem registru v vsakokrat veljavni vsebini.

ZBan-2 – Zakon o bančništvu v vsakokrat veljavni vsebini.

Pravila SISBIZ – Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženost poslovnih subjektov – SISBIZ v vsakokrat veljavni vsebini.