Informacije o piškotkih
O sistemu

Podatki v SISBIZ

V sistem izmenjave SISBIZ so vključeni podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost poslovnih subjektov. Navedeni podatki so poleg podatkov, s katerimi banke že razpolagajo, zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju njihove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev.

V sistem izmenjave SISBIZ se obdelujejo in izmenjujejo naslednji podatki in informacije o poslovnih subjektih:

a) podatki o kreditojemalcu - poslovnem subjektu

 1. firma in poslovni naslov pravne osebe ali firma oziroma ime in poslovni naslov podjetnika ali zasebnika;
 2. davčna številka, kadar je vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;
 3. matična številka, če je poslovni subjekt vpisan v Poslovni register Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije, ali enolična identifikacijska oznaka tujega poslovnega subjekta iz registra tujih poslovnih subjektov;
 4. podatki o stečaju ali prisilni poravnavi ali drugem postopku zaradi insolventnosti, ki se vodi zoper poslovni subjekt v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
 5. drugi podatki o poslovnem subjektu, ki se vodijo v Poslovnem registru Slovenije, registru tujih poslovnih subjektov ali v drugih uradnih evidencah in registrih v Republiki Sloveniji.

b) podatki v zvezi z zadolženostjo poslovnih subjektov iz naslova kreditnih poslov s poslovnimi subjekti o:

 1. vrsti posla;
 2. datumu sklenitve posla oziroma izdaje finančnega instrumenta ter datumu zapadlosti obveznosti;
 3. zneskih neodplačanih obveznosti iz kreditnega posla ali drugih izpostavljenostih;
 4. zavarovanjih, ki so dana za izpolnitev obveznosti iz kreditnega posla;
 5. znesku nečrpanega dela odobrenega kredita;
 6. zamudi pri izpolnitvi obveznosti kreditojemalca.

c) drugi podatki in informacije o kreditnih poslih do poslovnih subjektov za namen upravljanja s kreditnim tveganjem in izpolnjevanja bonitetnih zahtev za banke v skladu z Uredbo 575/2013/EU o :

 1. izpostavljenosti do poslovnih subjektov po vrstah finančnih instrumentov, vključno z drugimi izpostavljenostmi,
 2. restrukturiranih izpostavljenostih,
 3. donosnosti ali nedonosnosti izpostavljenosti in
 4. razvrščanju izpostavljenosti, v skladu s predpisi o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja,
 5. drugih izpostavljenostih

Podatki o posameznem kreditnem poslu se v SISBIZ hranijo in so dostopni za izmenjavo štiri leta po prenehanju obveznosti, ki izhaja iz kreditnega posla.

Po poteku rokov se podatki o kreditnih poslih zbrišejo tako, da v SISBIZ niso več dostopni.

Pojasnila k Izpisu SISBIZ

Pojasnila k Izpisu podatkov iz sistema SISBIZ (za poslovne subjekte) so na voljo na tej povezavi.