Informacije o piškotkih
O sistemu

Podatki v SISBIZ

Člani sistema SISBIZ skladno z ZCKR posredujejo podatke o poslovnih subjektih v sistem SISBIZ. Odgovorni so za pravilnost in ažurnost podatkov ter zagotavljajo popravek napačnih podatkov v skladu z ZCKR in predpisi o varovanju zaupnih podatkov.

V SISBIZ se zbirajo in obdelujejo podatki in informacije, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti poslovnih subjektov:

a) podatki o kreditojemalcu - poslovnem subjektu

 1. firma in poslovni naslov pravne osebe ali firma oziroma ime in poslovni naslov podjetnika ali zasebnika;
 2. davčna številka, kadar je vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;
 3. matična številka, če je poslovni subjekt vpisan v Poslovni register Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije, ali enolična identifikacijska oznaka tujega poslovnega subjekta iz registra tujih poslovnih subjektov;
 4. podatki o stečaju ali prisilni poravnavi ali drugem postopku zaradi insolventnosti, ki se vodi zoper poslovni subjekt v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
 5. drugi podatki o poslovnem subjektu, ki se vodijo v Poslovnem registru Slovenije, registru tujih poslovnih subjektov ali v drugih uradnih evidencah in registrih v Republiki Sloveniji.

b) podatki v zvezi z zadolženostjo poslovnih subjektov iz naslova kreditnih poslov s poslovnimi subjekti o:

 1. vrsti posla;
 2. datumu sklenitve posla oziroma izdaje finančnega instrumenta ter datumu zapadlosti obveznosti;
 3. zneskih neodplačanih obveznosti iz kreditnega posla ali drugih izpostavljenostih;
 4. zavarovanjih, ki so dana za izpolnitev obveznosti iz kreditnega posla;
 5. znesku nečrpanega dela odobrenega kredita;
 6. zamudi pri izpolnitvi obveznosti kreditojemalca.

c) drugi podatki in informacije o kreditnih poslih do poslovnih subjektov za namen upravljanja s kreditnim tveganjem in izpolnjevanja bonitetnih zahtev za banke v skladu z Uredbo 575/2013/EU o :

 1. izpostavljenosti do poslovnih subjektov po vrstah finančnih instrumentov, vključno z drugimi izpostavljenostmi,
 2. restrukturiranih izpostavljenostih,
 3. donosnosti ali nedonosnosti izpostavljenosti in
 4. razvrščanju izpostavljenosti, v skladu s predpisi o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja,

Podatki o posameznem kreditnem poslu oziroma drugi izpostavljenosti se v sistemu SISBIZ hranijo in so dostopni za izmenjavo štiri leta po prenehanju obveznosti, ki izhaja iz kreditnega posla oziroma druge izpostavljenosti.

Po poteku teh rokov se podatki o poslih avtomatsko zbrišejo iz sistema SISBIZ.

Pojasnila k Izpisu SISBIZ

Pojasnila k Izpisu podatkov iz sistema SISBIZ (za poslovne subjekte) so na voljo na tej povezavi.