Informacije o piškotkih
O sistemu

Pravice poslovnih subjektov

Pravica do seznanitve

Banka Slovenije kot upravljavec sistema izmenjave informacij SISBIZ v skladu z ZCKR zagotavlja poslovnemu subjektu pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu izmenjave informacij prek spletne aplikacije – Moj SISBIZ, ki poslovnemu subjektu omogoča pridobitev naslednjih podatkov in informacij:

  1. informacije, ali se zaupni podatki v zvezi s poslovnim subjektom obdelujejo v sistemu izmenjave informacij ali ne;
  2. vseh podatkov, ki se o tem poslovnem subjektu obdelujejo v sistemu izmenjave informacij, vključno z informacijo o tem, kateri kreditodajalec oz. član sistema je posredoval podatke za sistem izmenjave informacij;
  3. informacije o tem, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen je posamezni član sistema, v skladu z ZCKR dostopal do teh podatkov, razen če zakon izrecno prepoveduje posredovanje teh informacij.

Pravica do popravka podatkov v SISBIZ

Če poslovni subjekt utemeljeno nasprotuje posameznim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek sistema SISBIZ, lahko zahteva njihov izbris, spremembo ali popravek pri članu sistema, ki je poročal sporne podatke. Pravico poslovni subjekt uveljavlja prek spletne aplikacije Moj SISBIZ. V primeru vnosa pritožbe preko aplikacije Moj SISBIZ se pritožba brez časovnega zamika avtomatsko preusmeri h konkretnemu članu v reševanje. Poslovni subjekt, ki nima možnosti dostopa do spleta ali ne razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom, lahko pravico do pritožbe uveljavlja pisno pri članu sistema ali upravljavcu, in sicer z obrazcem, ki ga osebno ali po pošti vloži pri Banki Slovenije (upravljavcu) ali članu sistema. Poslovni subjekt pritožbo naslovi oz. odda pri tistem članu sistema, ki je sporne podatke poročal v sistem SISBIZ. Član sistema ali upravljavec sistema najkasneje v roku, ki ga določa ZCKR, poslovni subjekt obvesti, ali je zahteva utemeljena ali ne, na način, ki ga poslovni subjekt opredeli v zahtevi in hkrati v istem roku izvede popravke v sistemu SISBIZ.